Wednesday, July 1, 2015

PIANGDIN ACADEMY: เริ่มแล้ว @LLTD_TU นอนในกรงขัง ร่วมต่อสู้คู่ขนานไป...

เริ่มแล้ว @LLTD_TU นอนในกรงขัง ร่วมต่อสู้คู่ขนานไปกับเพื่อน 14 นศ ที่ถูกฝากขังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ